Köpvillkor

Genom att lägga en order hos Sommarbutiken samtycker du till följande villkor och regler.

Tjänsterna på sommarbutiken.com tillhandahålls av:
Enskild firma Mikael Pettersson, organisationsnummer 7312191559
Adress: Johannesbäcksgatan 64 A, 754 33 Uppsala
E-post: info@sommarbutiken.com
Momsregistreringsnummer: SE731219155901
Butiksadress fysisk butik: Sommarbutiken, Snäckenvägen 10, 825 96 Enånger
Butikstelefon: 0650-820 90
Enskild firma Mikael Pettersson benämns nedan som ”Sommarbutiken”.

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller från 2020-06-01. Försäljning via sommarbutiken.com sker till både privatpersoner och företag nedan gemensamt kallade ”Kund”. Varor som köps via sommarbutiken.com hämtas i vår fysiska butik eller levereras hem (är ännu inte möjligt) inom Långvinds fritidsområde efter överenskommelse.
Vi kan komma att utföra ålderskontroll i samband med hämtning/leverans av beställning innehållande öl, receptfria läkemedel och/eller tobaksvaror.
De villkor som är tillämpliga på Kunds beställning via sommarbutiken.com är den version som gäller på dagen för beställningen. Det åligger Kund att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor.
Sommarbutiken förbinder sig att bekräfta alla beställningar. Detta sker dels genom ett meddelande på hemsidan och dels genom e-post till den e-postadress Kund angivit alternativt genom SMS till det mobilnummer som Kund angivit. Beställningsbekräftelse innebär inte att avtal om köp har slutits.
Sommarbutiken reserverar sig för eventuell slutförsäljning av beställd vara på sommarbutiken.com. Först sedan Kund erhåller leveransbekräftelse har avtal om köp slutits mellan Sommarbutiken och Kund. Vid eventuell förskottsbetalning korrigeras beloppet i samband med leverans i de fall samtliga varor inte kunnat levereras.  Sommarbutiken kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som Kund själv har använt för den inledande affärshändelsen, t ex kan återbetalning för betalningar gjorda med Swish endast göras till det mobilnummer från vilket den ursprungliga betalningen gjordes och när detta mobilnummer är kopplat till samma person och konto som vid den ursprungliga betalningen.

Priser och avgifter

Priserna för de beställda varorna är priset som anges på sommarbutiken.com vid tiden för Kunds beställning. Alla priser är angivna inklusive moms med momsgrupp och momsbelopp specificerad. I de fall där pant förekommer anges priset inklusive pant om inte annat anges. Sommarbutiken reserverar sig för eventuella felskrivningar avseende pris eller annan information på sommarbutiken.com.

Då det inte går att fastställa priset på varor som säljs för ett pris per kilo eller per en annan viktenhet med exakthet vid beställningstillfället, baseras priset i kundkorgen på den uppskattade vikt som anges på hemsidan. Varan vägs när Kunds beställning plockats ihop och priset på varan korrigeras utifrån den korrekta vikten. Kund betalar alltid för varans korrekta vikt.

Betalningsmetoder

Betalning kan göras med antingen Swish som tillhandahålls av Swedbank AB (publ) i samband med beställning (är ännu inte aktiverat) eller vid hämtning i butik med Swish, bank- eller kontokort från Visa/MasterCard eller kontant.

Leverans

Om hemleverans väljs (är ännu inte möjligt) så sker leveransen av Kunds varor – om inte annat anges – till den adress Kund angivit vid beställning. Det åligger Kund att hålla Sommarbutiken uppdaterad med korrekta kunduppgifter och därmed ge Sommarbutiken möjlighet att leverera till rätt adress.

Om inte annat särskilt avtalats skriftligen ska Kund tillse att någon finns på plats på den angivna leveransadressen under hela det angivna tidsfönstret för att ta emot leveransen. Finns inte någon mottagare av leveransen på plats returneras leveransen till Sommarbutiken och Sommarbutiken har rätt att debitera Kund en avgift om 100 kronor.

Det åligger Sommarbutiken att leverera senast 15 minuter efter angivet tidsfönster. Mottar Kund leveransen efter angivet tidsfönster krediteras Kund serviceavgiften. Kan inte Kund ta emot leveransen efter angivet tidsfönster kommer Sommarbutiken snarast kontakta Kund för att avtala en ny leveranstid. I det fall Sommarbutiken inte levererar under leveransdagen och detta inte beror på Kund eller något förhållande på Kunds sida, har Kund rätt att häva köpet.

Ändring/avbokning av leverans

Kund kan avboka beställning fram till och med två timmar innan leverans/hämtning. Sista tidpunkt för makulering framgår i orderbekräftelsen.

Skulle Kund avboka beställning efter ovanstående tidpunkt har Sommarbutiken rätt att debitera serviceavgift samt värdet av eventuella lättförgängliga varor som inte kan levereras vid annat tillfälle.

Sommarbutiken friskriver sig från ersättningskrav från företagskunder för eventuell merkostnad som kan uppstå i samband med att vår leverans inte är korrekt, brister, blir sen eller annat.

Ångerrätt

Konsument har ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla. Ångerrätten gäller inte heller tidningar eller tidskrifter.

Kund kan därför inte ångra köp av matvaror, däremot exempelvis ljus, servetter och hem- och hygienartiklar.

Kund som vill utöva sin ångerrätt ska kontakta Sommarbutiken. Det finns även ett standardformulär för utövande av ångerrätt som finns på Konsumentverkets hemsida (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kund som vill ångra sitt köp ska skicka tillbaka varan till Sommarbutiken på Kundens bekostnad. Kund är skyldig att ersätta Sommarbutiken för en varas värdeminskning i den mån den beror på att Kund hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de produkter som omfattas av ångerrätt. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet avseende de ångrade produkterna. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

Reklamation

Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till Sommarbutiken och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag:

  • Vara
  • Beställningsdatum
  • Beställningsnummer
  • Orsak till reklamationen/felet
  • E-post eller telefonnummer till Kund
  • Kvitto (på begäran)

Kontaktuppgifter till Sommarbutiken återfinns högst upp på sidan.

Sommarbutikens ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund samt serviceavgiften eller proportionerlig del därav.

Kund har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Sommarbutiken förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit.

Force majeure

Skulle Sommarbutiken på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom Sommarbutikens kontroll vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot Kund inom utsatt tid eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Oavsett orsaken därtill kommer Sommarbutiken alltid att i möjligaste mån kompensera för yttre omständigheter för att kunna utföra sina åtaganden och i de fall där detta inte är möjligt kompensera Kund.

Inloggningsuppgifter

Inloggningsuppgifter Kund väljer för att använda Sommarbutikens sida är Kunds ansvar. Kund är ansvarig för all information lämnad till Sommarbutiken och alla hos sommarbutiken.com lagda beställningar där Kunds inloggningsuppgifter använts. Inloggningsuppgifter ska därför hållas hemliga. Det åligger Kund att omgående kontakta Sommarbutiken i den händelse att hela eller delar av Kunds inloggningsuppgifter hamnat i orätta händer.

Personuppgifter

Sommarbutiken behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges på https://www.sommarbutiken.com/personuppgifter

Övrigt

Utöver vad som särskilt stadgas i dessa villkor avseende onlinetjänsten skall de villkor som gäller för användandet av webbplatsen sommarbutiken.com gälla, inklusive bland annat bestämmelser om användning av så kallade cookies.